Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webwinkel

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Noorderling

Magazijn: Haven Zijdzijde 9, 9679TD, Scheemda

Verzendingen & retouren: Bernhardlaan 18, 9682PH, Oostwold

Telefoonnummer: +31 6 13265136

E-mailadres: info@noorderling.shop

KvK-nummer: 68868448

Btw-identificatienummer: NL 002032933B1

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

   

  Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van verzending;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
   • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
   • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
   • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
   • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

     

    Artikel 5 – De overeenkomst

    1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
    2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
    3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
    4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
    5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
     1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
     2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
     3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
     4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
     5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
    6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

      

     Artikel 6 – Herroepingsrecht

     1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
     2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
     3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  7. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

    

   Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

   1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

     

    Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

    1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
    2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
     1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
     2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
     3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
     4. die snel kunnen bederven of verouderen;

    

 1. Algemene voorwaarden bij uitvoeren van opdrachten en werkzaamheden

  Artikel 1: Definities

  1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
   b. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Noorderling / Trailbreaker
  2. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
   d. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtnemer, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

   

 2. Artikel 2: Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Noorderling alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij Noorderling partij is.
   b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
   c. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit.

   

 3. Artikel 3: Offertes

  1. Alle door Noorderling verstrekte offertes zijn vrijblijvend.
   b. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten.

   

 4. Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen

  1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:
   – hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen aan de opdrachtgever;
   – hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
   b. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vanaf de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer aan de opdracht en de daaraan verbonden condities gebonden.
   c. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.
   d. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.
   e. Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden kunnen vervallen.

   

 5. Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden

  1. In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van opdrachtgever komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.
   b. Opdrachtgever zal telkens (al dan niet op verzoek van Noorderling) tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen geven.
   c. Noorderling is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel vermelde.
   d. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een medewerker van Noorderling ontslaat Noorderling van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden.
   e. In geval van overmacht – zoals verwoord in artikel 5d- zal Noorderling de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een project of opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Noorderling het uitgevoerde gedeelte van een project af te nemen en te vergoeden.

   

 6. Artikel 6: Inschakeling derden

  Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

  Artikel 7: Prijzen

  Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van Noorderling, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in euro’s.

  Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

  1. Betaling van de facturen van Noorderling dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
   b. Betalingen dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan. Indien de betaling niet voor de vervaldatum is ontvangen worden de werkzaamheden stopgezet. Indien na het verstrijken van de betaaltermijn van een herinneringsfactuur nog steeds geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant in verzuim en is een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 5%.
   c. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.
   d. Door Noorderling geleverde diensten en producten blijven eigendom van Noorderling totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.
   e. Bij akkoord van een offerte geldt een aanbetaling van 25% van de totaalprijs van de offerte, te voldoen binnen de op de factuur
   vermelde betalingstermijn.
   f. Het genoemde totaalbedrag van de offerte is indicatief. De hoogte van de uiteindelijke begroting zal afhankelijk zijn van de door de
   opdrachtgever gewenste diensten en de complexiteit van het project. Mocht tijdens de looptijd van het project blijken dat de hiervoor
   genoemde totaalprijs van de offerte anders mocht uitvallen, zal deze worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
   g. Werkzaamheden op basis van een uurtarief worden minimaal een keer per maand gefactureerd.

   

 7. Artikel 9: Opschorting

  1. Indien de opdrachtgever krachtens enige bepaling van deze algemene voorwaarden in verzuim is gekomen is Noorderling gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
   b. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Noorderling gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

   

 8. Artikel 10: Klachten

  1. Klachten over werkzaamheden van Noorderling dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Klachten dienen per email dan wel bij aangetekend schrijven bij Noorderling te worden ingediend.
   b. Indien klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt Noorderling geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is Noorderling niet langer verplicht klachten in behandeling te nemen.
   c. Indien een klacht door Noorderling wordt erkend zal Noorderling, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
   d. Een klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens Noorderling op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

   

 9. Artikel 11: Aansprakelijkheid

  1. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding of een bedrag gelijk aan de door Noorderling ontvangen vergoedingen van opdrachtgever onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis
   b. De aansprakelijkheid van Noorderling is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een opzet of grove schuld. Noorderling is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade.
   c. Noorderling is niet aansprakelijk voor eigen tekortkomingen dan wel tekortkomingen van derden, voor zover die tekortkomingen te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of risico van opdrachtgever en/of derden komen.
   d. Noorderling wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.
   e. Ondanks zorgvuldig testen is Noorderling niet aansprakelijk voor het niet of niet juist functioneren van geleverde diensten indien de opdrachtgever zelf de juistheid en het functioneren van de geleverde dienst kan vaststellen.

   

 10. Artikel 12: Annulering

  Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van Noorderling, gehouden te vergoeden:
  – hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten
  – hetzij de overeengekomen vergoeding

  Artikel 13: Wijziging en ontbinding

  1. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen.
   b. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
   c. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij.

   

 11. Artikel 14: Opeisbaarheid

  1. De vorderingen van Noorderling op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.
   b. In de hiervoor genoemde gevallen is Noorderling bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

   

 12. Artikel 15: Overmacht

  Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Noorderling gevergd kan worden, is Noorderling gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

  Artikel 16: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

  1. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
   b. Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.